Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Dokumentacja geodezyjno-prawna”

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Lubelski , ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601, REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dokumentacja geodezyjno-prawna”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnej wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Siemiradzkiego, wchodzącej w obszar działki ewidencyjnej nr 77 (obr. 9, ark. 16), objętej podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych obiektu Lublin-Dziesiąta, zakończonym decyzją Urzędu Miejskiego w Lublinie z dnia 18 lutego 1961 r. znak: GK.Gd.I-2/15/61. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I 1) Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2) Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3) Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość. 4) Aktualizacja mapy zasadniczej (dotyczy działki wywłaszczonej). 5) Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie). 6) Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu. 7) Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno-prawnej działek. Etap II – w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu: 1) Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres pięciu lat od daty podpisania umowy). 2) Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej lub przekazanie do MODGiK w Lublinie danych niezbędnych do wprowadzenie stosownych zmian na przedmiotowej mapie w związku ze zwrotem działki. 3) Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości 4. Termin wykonania zamówienia. Etap I nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 45 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Etap II 30 dni od dnia doręczenia informacji, że decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi