Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie”

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Lubelski , ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601, REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. 3.1 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Część I Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z treści księgi wieczystej oraz aktu własności ziemi działek 651, 652, 653, 654 położonych w obrębie ewidencyjnym Palikije I jednostka ewidencyjna Wojciechów. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 276). Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości. Część II Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej wraz z wznowieniem granic działek 616/2 i 616/5 o łącznej pow. 1,1621 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Dąbrowica gm. Jastków z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 276). Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: 1.Zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2.Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3.Badanie ksiąg wieczystych działek, 4.Sporządzenie dokumentacji w celu doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi. 5.Zaewidencjonowanie sporządzonej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie . Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. 4. Termin wykonania zamówienia (cz. I-II) nie krótszy niż 60 dni i nie dłuższy niż 120 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi