Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie”

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Lubelski , ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601, REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dokumentacje geodezyjno-prawne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 sporządzenie, z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.), dokumentacji geodezyjno-prawnych nieruchomości: część I nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 18/5 o pow. 0,0619 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 28 października 1987 r. znak: GG.VII.8229/2/87 pod budowę ul. Pielęgniarek przy Szpitalu Pozaklinicznym w Lublinie, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 80/3 (obr. 15, ark. 2), część II nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 19/11 o pow. 0,0679 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 31 października 1987 r. znak: GG.VII.8229/33/87 pod budowę ul. Pielęgniarek przy Szpitalu Pozaklinicznym w Lublinie, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 80/3 (obr. 15, ark. 2), część III nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 19/12 o pow. 0,0523 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 12 listopada 1987 r. znak: GG.VII.8229/2/87 pod budowę ul. Pielęgniarek przy Szpitalu Pozaklinicznym w Lublinie, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 80/3 (obr. 15, ark. 2), część IV nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 19/13 o pow. 0,0663 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 31 października 1987 r. znak: GG.VII.8229/33/87 pod budowę ul. Pielęgniarek przy Szpitalu Pozaklinicznym w Lublinie, wchodzącej obecnie w obszar aktualnej działki ewidencyjnej nr 80/3 (obr. 15, ark. 2), część V nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Siemiradzkiego, wchodzącej w obszar działki ewidencyjnej nr 77 (obr. 9, ark. 16), objętej podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych obiektu Lublin-Dziesiąta, zakończonym decyzją Urzędu Miejskiego w Lublinie z dnia 18 lutego 1961 r. znak: GK.Gd.I-2/15/61, część VI nieruchomości oznaczonej jako dawne działki nr 181/1 i 181/2 o łącznej pow. 1,0700 ha, wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublina z dnia 30 września 1975 r. znak: GK.IV.6602/1/75 pod budowę zbiornika retencyjnego w Lublinie - Zemborzycach, wchodzącej obecnie w obszar aktualnych działek ewidencyjnych nr 40 (obr. 49, ark. 4) i nr 37/7 (obr. 49, ark. 5) położonych przy ul. Krężnickiej w Lublinie, część VII nieruchomości oznaczonej jako dawna działka nr 3/3 o pow. 0,3046 ha, nabytej na rzecz Skarbu Państwa aktem notarialnym Rep. A Nr 19741/89 z dnia 21 lipca 1989 r., wchodzącej obecnie w obszar aktualnych działek ewidencyjnych nr 241 i 242 (obr. 27, ark. 1) położonych przy ul. Podhalańskiej w Lublinie. Wykonanie powyższych dokumentacji geodezyjno-prawnych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowań w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz uprawnionych osób. Dokumentacje geodezyjno-prawne należy opracować w dwóch egzemplarzach. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje: Etap I 1. Zgłoszenie prac geodezyjnych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. 2. Zebranie i analiza materiałów źródłowych. 3. Badanie ksiąg wieczystych działek, częścią których jest wywłaszczona nieruchomość. 4. Aktualizacja mapy zasadniczej (dotyczy działki wywłaszczonej). 5. Naniesienie na kserokopię mapy zasadniczej stanu użytkowania (orientacyjnie). 6. Opracowanie i zaewidencjonowanie w MODGiK w Lublinie mapy ze szczegółowym rozliczeniem nieruchomości wywłaszczonej w nawiązaniu do istniejącej ewidencji gruntów oraz w odniesieniu do stanu zagospodarowania terenu. 7. Udział w oględzinach nieruchomości przeprowadzanych przez Zamawiającego, w celu okazania granic wywłaszczonego gruntu i projektowanych w dokumentacji geodezyjno-prawnej działek. Etap II – w przypadku wydania decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, która podlegać będzie wykonaniu: 1. Opracowanie mapy będącej podstawą do ujawnienia dokonanego zwrotu nieruchomości w ewidencji gruntów oraz w księdze wieczystej, po zakwalifikowaniu opracowania wg pkt 6 etapu I (terminem wiążącym jest okres pięciu lat od daty podpisania umowy). 2. Wprowadzenie zmian na mapie zasadniczej lub przekazanie do MODGiK w Lublinie danych niezbędnych do wprowadzenie stosownych zmian na przedmiotowej mapie w związku ze zwrotem działki. 3. Okazanie oraz utrwalenie punktów granicznych zwróconej działki byłym właścicielom lub spadkobiercom byłych właścicieli ze spisaniem protokołu okazania. Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. 3.2 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. 3.3 Oznaczenie wg CPV: 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości. 4. Termin wykonania zamówienia. Etap I - nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 45 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Etap II – 30 dni od dnia doręczenia informacji, że decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości stała się ostateczna. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi