Przetargi.Nieruchomosci.pl


"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce Wielkie Gmina Strzelce Wielkie, Powiat Pajęczański"

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 034 3113120, 3113121 , fax. 343 113 121
 • Data zamieszczenia: 2020-05-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie , ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno, woj. łódzkie, tel. 034 3113120, 3113121, fax. 343 113 121, REGON: 15139917200000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzelce Wielkie Gmina Strzelce Wielkie, Powiat Pajęczański"
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Pomiar granic wszystkich działek ewidencyjnych, pomiar wszystkich budynków z wykorzystaniem operatów technicznych oraz ich skanowanie i doczytanie do bazy numerycznej: a) Aktualizacje użytków gruntowych, w zakresie zabudowań : B, Br; oraz pomiar użytków występujących w terenie np.: Ls, Lz, w i inne. b) Założenie ewidencji budynków i lokali (pełny pomiar budynków) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) c) Uzgodnienie i ujednolicenie numeracji działek oraz zapisu powierzchni do 0,0001 ha. d) wyjaśnienie rozbieżności działek ujawnionych między częścią opisową w EGiB, a częścią graficzną sporządzoną w systemie Ewmapa FB 12 oraz badanie Ksiąg Wieczystych e) przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do Ksiąg Wieczystych f) Uzgodnienie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej w gminie Strzelce Wielkie g) Opracowanie i wyłożenie projektu modernizacji, aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków h) Wprowadzenie w bazę EGiB zamierzonych użytków i budynków wraz z wykonanymi opisami osnowy w program obsługujący tutejszy Wydział Geodezji i Kartografii tj. Ewmapa FB 12 i EWOPIS 6 2) Treść mapy ewidencyjnej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lutego 2015 roku „W sprawie ewidencji gruntów i budynków”. 3) Pliki do automatycznego zasilenia systemu EWMAPA FB 12 (grafika) należy wykonać zgodnie z wymogami systemu tak, aby mogły być one przejęte przez system informatyczny w postaci obiektowej (odpowiednie relacje, obiekty i rozwarstwienie musi zapewniać jednoznaczną identyfikację elementów podstawowych obiektów: na jednej warstwie nie mogą znajdować się elementy liniowe różnych obiektów czy też elementy tekstowe) 4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika robót. 1) Liczba obrębów – 1 2) Liczba działek ewidencyjnych – 1899 3) Pole powierzchni – 1102,5049 ha 4) Szacowana liczba budynków – 1255 5) Szacowana liczba lokali – 2 6) Ilość jednostek rejestrowych- 659
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi