Przetargi.Nieruchomosci.pl


Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 435/3 (dawny numer 438/1) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty

 • Zamawiający: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 158 642 765 , fax. 158 642 211
 • Data zamieszczenia: 2018-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 158 642 765, fax. 158 642 211, REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 435/3 (dawny numer 438/1) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w stosunku do działek numer 435/3 (dawny numer 438/1 ) i 438/2 położonych w obrębie Koniemłoty gm. Staszów. Opracowanie ma zawierać w swej treści opinię czy działka numer 435/3 (dawny numer 438/1) wraz z działką numer 438/2 stanowi działkę numer 438 objętą aktem własności ziemi Nr GU-6042/46/79. Dokumentacja powinna zawierać mapę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych i wykazem synchronizacyjnym (sztuk 3). Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego i wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi