Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 665/1 i 511/2 położonych w obrębie Korytnica,gm. Szydłów”

 • Zamawiający: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 158 642 765 , fax. 158 642 211
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 158 642 765, fax. 158 642 211, REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 665/1 i 511/2 położonych w obrębie Korytnica,gm. Szydłów”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji o wprowadzeniu zmiany w operacie ewidencji gruntów dotyczącej działek numer 665/1 i 511/2 obręb Korytnica gm. Szydłów: a) działka numer 665/1 powstała w wyniku połączenia działek numer 664 i 665 w trakcie aktualizacji ewidencji gruntów. Działki te mają założone w Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju odrębne księgi wieczyste. Stan ujawniony w aktualnej ewidencji gruntów zarówno w części kartograficznej jak i opisowej jest niezgodny za stanem prawnym uwidocznionym w księgach wieczystych. Prowadzone postępowanie ma na celu ujawnienie w ewidencji gruntów (w części kartograficznej oraz opisowej) obrębu Korytnica działek numer 664 i 665 zgodnie ze stanem prawnym i materiałami źródłowymi. b) działka numer 511/2 został ujawniona w ewidencji gruntów obrębu Korytnica po aktualizacji ewidencji gruntów, w trakcie której nie uwzględniono zmiany powierzchni tej działki wynikającej z operatu 249/1/246/74. W prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Busku – Zdroju księdze wieczystej ujawniona jest działka numer 511. Prowadzone postępowanie ma na celu aktualizację powierzchni działki numer 511/2 a sporządzona dokumentacji geodezyjna ma umożliwić wprowadzenie zmiany w księdze wieczystej. Dokumentacja powinna zawierać mapę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych i wykazem synchronizacyjnym (3 sztuki). Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. Za datę zakończenia prac uznaje się dzień włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą przyjęcia do zasobu zgodnie z art. 12 b ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 t.j. ze zm.) stanowi protokół odbioru prac przez „Zamawiającego” po ich komisyjnym odbiorze. Protokół komisyjnego odbioru prac stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w sposób wolny od wad oraz potwierdzenie włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowić będzie podstawę do wystawienia „Zamawiającemu” faktury. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi