Przetargi.Nieruchomosci.pl


Prace geodezyjno kartograficzne – pomiar kontrolny Godynice, gmina Brąszewice

 • Zamawiający: Powiat Sieradzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki
 • Telefon/fax: tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Sieradzki , Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61, REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace geodezyjno kartograficzne – pomiar kontrolny Godynice, gmina Brąszewice
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru kontrolnego rowu oznaczonego numerem działki 2084 położonego w Godynicach gmina Brąszewice i rozliczenie go do działek sąsiednich oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych. II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum trzyletniej bezpłatnej gwarancji za wykonaną usługę licząc od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru. W przypadku wykrycia wad odebranego przedmiotu umowy, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest to ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi