Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa.

 • Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 566 118 713 , fax. 566 118 622
 • Data zamieszczenia: 2020-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia , ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 566 118 713, fax. 566 118 622, REGON: 59690300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opinii o wartości nieruchomości lub służebności w formie operatów szacunkowych dla potrzeb związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa, w zakresie dotyczącym wymienionej poniżej części zamówienia, która dotyczy wyceny: 1) lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nie więcej jak 210 lokali 2) lokali usługowych wraz z udziałem w częściach wspólnych (z zastosowaniem podwójnego podejścia: porównawczego i dochodowego) nie więcej jak 30 lokali 3) nieruchomości niezabudowanych (wyceny nie dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego) nie więcej jak 180 nieruchomości, w tym dla potrzeb: a) uzupełnienia nieruchomości b) nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności 4) nieruchomości zabudowanych nie więcej jak 35 nieruchomości 5) dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności nie więcej jak 45 służebności przy uwzględnieniu: a) ceny dla jednej nieruchomości obciążonej zapisanej w KW, przez którą przebiega służebność b) ceny dla każdej kolejnej nieruchomości obciążonej (inna KW) w ramach tej samej służebności 6) dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie więcej jak 240 nieruchomości 7) nieruchomości zabudowanych obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze do 1000 m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 30 nieruchomości 8) nieruchomości zabudowanych obiektami kubaturowymi o łącznej kubaturze powyżej 1000 m3 wraz z wyceną nakładów nie więcej jak 10 nieruchomości. 2. Podane ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe i jednocześnie maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień w liczbach mniejszych niż wynikające z pkt 2.1., a Wykonawcy nie będzie służyć prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 3. Nieruchomości, o których mowa w pkt 2.1. położone są na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 4. Szczegółowe wskazanie nieruchomości do wyceny opisane zostanie przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia ofert na zamówienia jednostkowe. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 8 części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie trzy części zamówienia. Wzór umowy ramowej stanowi załącznik do SIWZ. 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi