Przetargi.Nieruchomosci.pl


SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN

 • Zamawiający: Gmina Lubin
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59-300 Lubin, Księcia Ludwika I
 • Telefon/fax: tel. (76) 8403100, , fax. (76) 8403140
 • Data zamieszczenia: 2019-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Lubin , Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. (76) 8403100, , fax. (76) 8403140, REGON: 39064754100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.lubin.dolnyslask.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DLA GMINY LUBIN
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzania operatów szacunkowych dla Gminy Lubin. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych dla Gminy Lubin. Wykonanie operatów zlecane będzie każdorazowo odrębnym zleceniem, w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego na podstawie zakresu określonego tym zleceniem. Zamówienie powinno zostać zrealizowane zgodnie z zasadami wyceny nieruchomości określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), a także z uwzględnieniem obowiązującej linii orzeczniczej. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Część 1 – Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty planistycznej. Zamówienie polega na wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty opisanej w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) - tzw. opłaty planistycznej. Przewidywana ilość operatów szacunkowych do wykonania wynosi 80 sztuk, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Część 2 – Wykonanie pozostałych operatów szacunkowych. Zamówienie polega na wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości, rodzajowo i ilościowo określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zadania wykonywania operatów szacunkowych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawierają Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ – wzory umów dla poszczególnych części. 3. Przyjęte do przedmiotowego postępowania ilości poszczególnych wycen w formularzach cenowych dla Części 1 i Części 2 (zał. nr 5 i 6 do SIWZ), są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ilości zlecanych poszczególnych wycen, określonych w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ, według potrzeb Zamawiającego. 4. Operat szacunkowy może być wykorzystany po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia poprzez potwierdzenie przez Wykonawcę jego aktualności. Potwierdzenie może być zlecone w terminie 12 miesięcy po upływie tego okresu. Wynagrodzenie za czynność potwierdzenia aktualności danego operatu zostało ujęte w cenie sporządzenia operatu. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres jednego roku od daty odbioru operatu szacunkowego nieruchomości przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji określają wzory umów załączone do SIWZ. 6. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zadania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączone do niej dokumenty, w szczególności: wzory umów, formularze cenowe. 7. Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi