Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w 2020 roku.

 • Zamawiający: Gmina Olsztyn
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2019-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Olsztyn , pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375, REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.olsztyn.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w 2020 roku.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie opinii (w formie operatów szacunkowych) o wartości nieruchomości dla różnych celów oraz o wartości praw związanych z nieruchomościami dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa w 2020 roku /Kod CPV: 70000000-1/. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie miasta Olsztyna wraz z dokonywaniem oceny aktualności sporządzonych operatów szacunkowych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został podzielony na 2 (dwie) części: A. Część I - sporządzanie operatów szacunkowych dot. określenia wartości nieruchomości dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa na terenie miasta Olsztyna w roku 2020, B. Część II - sporządzanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości lokali mieszkalnych i niemieszkalnych łącznie z pomieszczeniami przynależnymi do lokali i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie, położonych na terenie m. Olsztyna. 3. W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operaty szacunkowe wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2109 ze zm.) oraz wykonane ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności. 4. Szczegółowy zakres prac objętych poszczególnymi częściami zamówienia określony został w SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi