Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej”

 • Zamawiający: Powiat Lubelski
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-074 Lublin, ul. Spokojna
 • Telefon/fax: tel. 81 52 86 600 , fax. 81 52 86 601
 • Data zamieszczenia: 2020-04-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Lubelski , ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, fax. 81 52 86 601, REGON: 43102929200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.splublin.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wraz z ustaleniem oraz wyznaczeniem granic zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276), dokumentacji geodezyjno-prawnych: Część I: Działki 234/4 o pow. 0,4415 położonej w obrębie ewidencyjnym Zakrzew gm. Zakrzew z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 276). Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości. Część II: Działek 616/2 i 616/5 o łącznej pow. 1,1621 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Dąbrowica gm. Jastków z uwzględnieniem istniejącej ewidencji gruntów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 276). Wykonanie powyższej dokumentacji niezbędne jest do doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków ze stanem prawnym nieruchomości. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Etap I a) zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; b) zebranie i analizę materiałów źródłowych; c) badanie księgi wieczystej; d) sporządzenie dokumentacji w celu doprowadzenia zgodności ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi; e) zaewidencjonowanie sporządzonej kompletnej dokumentacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie; Niniejszą dokumentację geodezyjno-prawną należy opracować w dwóch egzemplarzach. Uwaga: Wykonawca określając termin realizacji zamówienia winien uwzględnić niezbędny czas na przyjęcie i zaewidencjonowanie poprawnej dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi