Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Decyzja Nr 9/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565” utrzymana w mocy decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r., znak: DLI.II.4621.19.2018.AN.25

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna
 • Telefon/fax: tel. 817 495 300 , fax. 817 495 341
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Turystyczna, 20-207 Lublin, woj. lubelskie, tel. 817 495 300, fax. 817 495 341, REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Decyzja Nr 9/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565” utrzymana w mocy decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r., znak: DLI.II.4621.19.2018.AN.25
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Decyzja Nr 9/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565” utrzymana w mocy decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r., znak: DLI.II.4621.19.2018.AN.25 obejmująca 456 działek, dot. obrębów: 0001- Wincentów, gmina Miasto Lubartów, powiat lubartowski; 0016- Szczekarków, gmina Lubartów, powiat lubartowski; 0006- Brzeźnica Leśna Kolonia, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0008- Klementynów, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0009- Niedźwiada, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0010- Niedźwiada Kolonia, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0011- Pałecznica, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0012- Pałecznica Kolonia, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0013- Tarło, gmina Niedźwiada, powiat lubartowski; 0010- Las Wsi Luszawa, gmina Ostrówek, powiat lubartowski; 0002- Augustówka, gmina Siemień, powiat parczewski; 0003- Działyń, gmina Siemień, powiat parczewski; 0004- Glinny Stok, gmina Siemień, powiat parczewski; 0007- Juliopol, gmina Siemień, powiat parczewski; 0015- Kolonia Siemień, gmina Siemień, powiat parczewski; 0014- Siemień, gmina Siemień, powiat parczewski; 0021- Żminne, gmina Siemień, powiat parczewski; 0022- PGR-RYB Siemień, gmina Siemień, powiat parczewski; 0005- Koczergi, gmina Parczew, powiat parczewski; 0007- Królewski Dwór, gmina Parczew, powiat parczewski; 0010- Parczew Rolny, gmina Parczew, powiat parczewski; 0001- Parczew Miasto, gmina Miasto Parczew, powiat parczewski; Kod CPV: 70.00.00.00-1 - Usługi w zakresie nieruchomości 2. Materiały wyjściowe. 1) Decyzja Nr 9/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 maja 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565” 2) Decyzja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 listopada 2019 r., znak: DLI.II.4621.19.2018.AN.25; 3) Mapy z projektem podziału nieruchomości; 4) Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek, które stały się własnością Województwa Lubelskiego i wszystkich działek pozostających właścicielom; (powiat parczewski). 5) Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich działek, które stały się własnością Województwa Lubelskiego i wszystkich działek pozostających właścicielom, oraz mapy z projektem podziału opatrzone klauzulą „służy za wpis do KW” (powiat lubartowski). 3. Ogólne wymagania dotyczące prac 1) Opracowywana dokumentacja powinna odpowiadać wymogom: 1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej spec ustawą; 2. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1469); 3. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 2204); 4. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 785) 5. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępnienia urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U z 2012 r., poz. 450 z późn.zm.); 6. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U z 2016 r., poz. 312 ); 7. Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. 2) Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wnioski wieczysto-księgowe dla każdej nieruchomości objętej decyzją Wojewody Lubelskiego nr 9/18 wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosków. 3) Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. 4) W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo, celem ich omówienia, kontaktować się z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, tel. 81 749-53-22. 4. Zakres opracowania - skład dokumentacji dla Zamawiającego 1) Badanie czterech działów ksiąg wieczystych dla nieruchomości, dla których urządzona jest księga wieczysta. 2) Uzyskanie niezbędnych dokumentów własności dla działek, dla których nie są urządzone księgi wieczyste. 3) Sporządzenie wniosków wieczysto-księgowych na urzędowych formularzach (oddzielnie dla każdej nieruchomości) w celu ujawnienia podziału nieruchomości, odłączenia nieruchomości z ksiąg byłych właścicieli oraz założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Lubelskiego, w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego – 1 egz.; 3.1) Działki, które stały się własnością Województwa Lubelskiego winny być bezwzględnie odłączane bez ograniczonych praw rzeczowych wynikających z działu III i IV ksiąg wieczystych na podstawie art. 12 spec ustawy. 3.2) W przypadku różnic w powierzchni, numeracji, położeniu działek pomiędzy mapą projektu podziału a stanem wynikającym z dokumentu własności należy dodatkowo sporządzić wykaz synchronizacyjny lub wykaz zmian gruntowych; 3.3) W przypadku braku ujawnienia w księdze wieczystej wcześniejszego podziału działki należy zawnioskować o jego ujawnienie załączając wszystkie niezbędne dokumenty 3.4) Przekazywanie sukcesywnie wniosków wieczysto-księgowych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich celem ich sprawdzenia i podpisania przez osoby upoważnione, po podpisaniu sporządzenie kserokopii wniosków i dostarczanie ich do sądów w ilości uzgodnionej z właściwym miejscowo i rzeczowo sądem (potwierdzenie kopii przez sąd). Wnioski należy dostarczać do siedziby Zamawiającego w ilości do 50 szt. jednorazowo; 3.5) Do przekazywanych do ZDW wniosków wieczysto-księgowych należy przedłożyć wyliczenie opłat sądowych do poszczególnych ksiąg wieczystych. 3.6) Opłaty sądowe za wnioski ponosi Zamawiający, w przypadku wezwania sądu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, Wykonawca prac zobowiązany jest na własny koszt do ich usunięcia w wyznaczonym przez sąd terminie i poniesienia ponownych opłat sądowych. 3.7) W razie niedotrzymania terminu wyznaczonego do poprawy Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dokumentacji innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego i obciążenie kosztami zleceniobiorcy. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w dokumentacji zamówienia w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi