Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dokumentacji do wpisu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o decyzję Nr 12/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz -Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od km 48+000 do km 64+389” utrzymaną w mocy decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 października 2019 r., znak: DLI-III.4621.28.2018.KS.20.

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-207 Lublin, ul. Turystyczna
 • Telefon/fax: tel. 817 495 300 , fax. 817 495 341
 • Data zamieszczenia: 2020-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Turystyczna, 20-207 Lublin, woj. lubelskie, tel. 817 495 300, fax. 817 495 341, REGON: 16771100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dokumentacji do wpisu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o decyzję Nr 12/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz -Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od km 48+000 do km 64+389” utrzymaną w mocy decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 października 2019 r., znak: DLI-III.4621.28.2018.KS.20.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla nieruchomości nabytych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz dokumentacji do wpisu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych w oparciu o decyzję Nr 12/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz -Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od km 48+000 do km 64+389” utrzymaną w mocy decyzją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 października 2019 r., znak: DLI-III.4621.28.2018.KS.20 obejmująca 562 działki do ujawnienia prawa własności, dot. obrębów: 0009- Nielisz, gmina Nielisz, powiat zamojski; 0018- Wólka Nieliska, gmina Nielisz, powiat zamojski; 0007- Krzak, gmina Nielisz, powiat zamojski; 0022- Złojec, gmina Nielisz, powiat zamojski; 0021- Zarudzie, gmina Nielisz, powiat zamojski; 0001- Białobrzegi, gmina Zamość, powiat zamojski; 0004- Bortatycze, gmina Zamość, powiat zamojski; 0005- Bortatycze Kolonia, gmina Zamość, powiat zamojski; 0028- Wysokie, gmina Zamość, powiat zamojski; 0018- Sitaniec Błonie, gmina Zamość, powiat zamojski; Kod CPV: 70.00.00.00-1 - Usługi w zakresie nieruchomości 2. Materiały wyjściowe. 1) Decyzja Nr 12/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz -Sitaniec na odcinku Nielisz - Sitaniec od km 48+000 do km 64+389”. 2) Decyzja Nr 12/18 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2018 r. zawiera 142 działki, dla których wymagany jest wpis ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych. 104 działki wymagają odrębnych wniosków wieczysto-księgowych, gdyż w tych przypadkach nie nastąpiło wywłaszczenie na rzecz Województwa Lubelskiego. 3) Postanowienie Wojewody Lubelskiego z dnia 07 sierpnia 2018 r., znak: IF-I.7820.28.2017.DS.17; 4) Decyzja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 października 2019 r., znak: DLI-III.4621.28.2018.KS.20; 5) Mapy z projektem podziału nieruchomości; 6) Wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek, które stały się własnością Województwa Lubelskiego i wszystkich działek pozostających właścicielom do ujawnienia prawa własności; 7) Uproszczone wypisy z rejestru ewidencji gruntów i budynków do wpisu ograniczeń. 3. Ogólne wymagania dotyczące prac 1) Opracowywana dokumentacja powinna odpowiadać wymogom: 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej spec ustawą; 2. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469); 3. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U z 2019 r., poz. 2204); 4. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785); 5. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępnienia urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U z 2012 r., poz. 450 z późn.zm.); 6. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U z 2016 r., poz. 312); 7. Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. 2) Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie wnioski wieczysto-księgowe do ujawnienia prawa własności Województwa Lubelskiego dla każdej nieruchomości objętej decyzją Nr 12/18 wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosków oraz wszystkie wnioski wieczysto-księgowe dla działek, dla których wymagany jest wpis ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych. 3) Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. 4) W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo, celem ich omówienia, kontaktować się z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, tel. 81 749-53-22. 4. Zakres opracowania - skład dokumentacji dla Zamawiającego 1) Badanie czterech działów ksiąg wieczystych dla nieruchomości, dla których urządzona jest księga wieczysta. 2) Uzyskanie niezbędnych dokumentów własności dla działek, dla których nie są urządzone księgi wieczyste. 3) Sporządzenie wniosków wieczysto-księgowych na urzędowych formularzach (oddzielnie dla każdej nieruchomości) w celu ujawnienia podziału nieruchomości, odłączenia nieruchomości z ksiąg byłych właścicieli oraz założenie nowej księgi wieczystej dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Lubelskiego, w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego – 1 egz.; 4) Sporządzenie wniosków wieczysto-księgowych na urzędowych formularzach (oddzielnie dla każdej nieruchomości) w celu wpisu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z budową lub przebudową urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z treścią punktu VIII.9 decyzji Wojewody Lubelskiego – 1 egz.; 4.1. Działki, które stały się własnością Województwa Lubelskiego winny być bezwzględnie odłączane bez ograniczonych praw rzeczowych wynikających z działu III i IV ksiąg wieczystych na podstawie art. 12 spec ustawy. 4.2 W przypadku różnic w powierzchni, numeracji, położeniu działek pomiędzy mapą projektu podziału a stanem wynikającym z dokumentu własności należy dodatkowo sporządzić wykaz synchronizacyjny lub wykaz zmian gruntowych; 4.3 W przypadku braku ujawnienia w księdze wieczystej wcześniejszego podziału działki należy zawnioskować o jego ujawnienie załączając wszystkie niezbędne dokumenty 4.4 Przekazywanie sukcesywnie wniosków wieczysto-księgowych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów do siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich (w ilości do 50 szt. jednorazowo) celem ich sprawdzenia i podpisania przez osoby upoważnione. Podpisane przez pełnomocników Województwa Lubelskiego wnioski wieczysto-księgowe należy dostarczać do sądu w ilości uzgodnionej z właściwym miejscowo i rzeczowo sądem. Do siedziby Zamawiającego należy składać kserokopie wniosków z potwierdzeniem wpływu do sądu. 4.5 Do przekazywanych do ZDW wniosków wieczysto-księgowych należy przedłożyć każdorazowo wyliczenie opłat sądowych do poszczególnych ksiąg wieczystych. 4.6 Opłaty sądowe za wnioski ponosi Zamawiający, w przypadku wezwania sądu do uzupełnienia braków formalnych wniosku Wykonawca prac zobowiązany jest na własny koszt do ich usunięcia w wyznaczonym przez sąd terminie i poniesienia ponownych opłat sądowych. 4.7 W razie niedostarczenia dokumentacji będących przedmiotem zamówienia w terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia dokumentacji innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 5) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w dokumentacji zamówienia w zakresie realizacji zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi