Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.

 • Zamawiający: Urząd Miasta Płocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 09-400 Płock, ul. Stary Rynek
 • Telefon/fax: tel. 24 3671598 , fax. 24 3671598
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miasta Płocka , ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3671598, fax. 24 3671598, REGON: 00059286800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plock.eu oraz https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. a) I etap – 28 operatów szacunkowych (w 2 egz. każdy), obejmujących nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym, położone w Płocku, w obrębach nr nr: 4 i 13 - łącznie 41 działek - wg załączonego wykazu do OPZ, a) II etap – 21 operatów szacunkowych (w 2 egz. każdy), obejmujących nieruchomości gruntowe będące w użytkowaniu wieczystym, położone w Płocku, w obrębach nr: 1, 5, 6, 8, 9 i 12 oraz 1 operat szacunkowy (w 2 egz..), obejmujący nieruchomość gruntową będącą w trwałym zarządzie, położoną w Płocku, w obrębie nr nr 9, - łącznie 43 działki - wg załączonego wykazu do OPZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi