Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sukcesywne wykonanie operatów szacunkowych

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Telefon/fax: tel. +48 22 4431400 , fax. +48 22 4431402
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 4431400, fax. +48 22 4431402, REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w tym operatów szacunkowych nieruchomości hipotecznych w celu wypłaty odszkodowań na podstawie art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 t. j.) oraz w celu określenia wartości roszczeń kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych zgłoszonych na podstawie ustaw regulujących ich stosunki z państwem w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi