Przetargi.Nieruchomosci.pl


Sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych w 2020 roku

 • Zamawiający: Gmina Piła
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Telefon/fax: tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Piła , Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566, REGON: 57079116400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych w 2020 roku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych w 2020 roku z podziałem na 2 części. CZĘŚĆ 1 – Sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2020 roku. CZĘŚĆ 2 – Sukcesywne wykonywanie wycen nieruchomości zabudowanych oraz lokali i budowli w 2020 roku. 2. Każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. 3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi będące przedmiotem zamówienia. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszystkie czynności w ramach realizacji umowy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.); wymóg ten nie dotyczy osób będących rzeczoznawcami majątkowymi. 5. Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy dla części 1, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz dla części 2 – stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi