Przetargi.Nieruchomosci.pl


Usługa geodezyjna obejmująca wykonanie połączenia 31 działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 78/1, 68/8, 71/1, 70/1, 74/3, 68/16, 68/20, 68/12, 72/1, 68/24, 75/3, 80/1, 75/10, 76/1, 75/6, 84/1, 83/3, 85/1, 86/1, 89, 88, 90, 87, 83/1, 81/1, 82/1, 73/1, 69/3, 74/1,77/3, 75/1 k.m. 47 obręb Zawiercie w jedną nieruchomość.

 • Zamawiający: Gmina Zawiercie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2020-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Zawiercie , ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684, REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa geodezyjna obejmująca wykonanie połączenia 31 działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 78/1, 68/8, 71/1, 70/1, 74/3, 68/16, 68/20, 68/12, 72/1, 68/24, 75/3, 80/1, 75/10, 76/1, 75/6, 84/1, 83/3, 85/1, 86/1, 89, 88, 90, 87, 83/1, 81/1, 82/1, 73/1, 69/3, 74/1,77/3, 75/1 k.m. 47 obręb Zawiercie w jedną nieruchomość.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającą na wykonaniu prac geodezyjnych obejmujących wykonanie połączenia 31 działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 78/1, 68/8, 71/1, 70/1, 74/3, 68/16, 68/20, 68/12, 72/1, 68/24, 75/3, 80/1, 75/10, 76/1, 75/6, 84/1, 83/3, 85/1, 86/1, 89, 88, 90, 87, 83/1, 81/1, 82/1, 73/1, 69/3, 74/1, 77/3, 75/1 k.m. 47 obręb Zawiercie w jedną nieruchomość. Ilość działek przyjęta w zamówieniu została określona na podstawie posiadanych materiałów. II. Wymagania i warunki: 1. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy: a) okazać punkty graniczne oraz przebieg granic nieruchomości Zamawiającemu, b) zastabilizować wszystkie wyznaczone punkty nieruchomości granicznikami betonowymi, w uzasadnionych przypadkach prętami lub rurkami metalowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, c) przygotować i przekazać Zamawiającemu następujące materiały: - protokół graniczny wraz z opisem sytuacyjnym punktów granicznych (1 egz.), - szkic polowy (1 egz.), - wykaz zmian danych ewidencyjnych (2 egz.). 3. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie w godzinach pracy urzędu w okresie trwania umowy oraz w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do okazania granic nieruchomości w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. 6. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Z uwagi na charakter świadczenia i wykonywanych czynności, które nie wyczerpują przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22. § 1 kodeksu pracy Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi