Przetargi.Nieruchomosci.pl


Usługa polegającą na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

 • Zamawiający: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2019-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego , al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3421901, fax. 41 3445265, REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc, w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz interesem gospodarczym lotniska na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Przedmiot zamówienia dotyczy zarządzania lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc, zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła II 9, 26-001 Masłów Pierwszy, wpisanym do rejestru lotnisk cywilnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), zwanym dalej „Lotniskiem”. 3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Graficzny plan lotniska został przedstawiony w Załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi