Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – dwie części postępowania”

 • Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej , pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4971 851, fax. -, REGON: 072181741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – dwie części postępowania”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W części 1 postępowania, przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch operatów szacunkowych, tj: 1) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 84,20 m2, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka 263/28 o pow. 101 m2, obręb 32 Lipnik, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 32, będącej przedmiotem postępowań w zakresie zbycia w trybie przetargu (art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.); 2) Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu użytkowego nr 12 o pow. 29,46 m2 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6 w Bielsku-Białej, stanowiącego własność Gminy Bielsko-Biała, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka 50/1 o pow. 300 m2, obręb 56 Dolne Przedmieście, celem określenia wartości nieruchomości lokalowej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy. Lokal znajduje się w budynku, dla którego została wykonana inwentaryzacja architektoniczno-budowlana. Wyceny należy dokonać w dwóch podejściach: metodą porównawczą i dochodową. W części 2 postępowania, przedmiotem zamówienia jest wykonanie 7 (siedmiu) operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa ozn. jako działki: 1. 2293/2 obj. Kw BB1B/0002610/3 obręb Straconka, 2. 5174 obj. Kw BB1B/00056683/5 obręb Lipnik, 3. 799/3, 5126/4 obj. Kw BB1B/00124153/9 obręb Lipnik, 4. 1815/42 obj. Kw BB1B/00055653/9 obręb Komorowice Krakowskie, 5. 1134/5 obj. Kw BB1B/00013450/0 obręb Komorowice Krakowskie, 6. 1134/6 obj. Kw BB1B/00044525/3 obręb Komorowice Krakowskie, 7. 732/21 obj. Kw BB1B/00026101/3 obręb Straconka Na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. wraz z możliwością wejścia w teren celem dokonywania przeglądów, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii bądź dokonywania czynności służących ogólnemu utrzymaniu urządzeń we właściwym stanie;
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi