Przetargi.Nieruchomosci.pl


Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.

 • Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-441 Poznań, 28 Czerwca 1956 r.
 • Telefon/fax: tel. 616 686 984 , fax. 616 686 992
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o. , 28 Czerwca 1956 r. 404, 61-441 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 616 686 984, fax. 616 686 992, REGON: 63030345400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcwi.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zarządzania nieruchomością budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Za Bramką 1.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie zarządzania nieruchomością Budynku Za Bramką. 2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w Części III do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia z załącznikami oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Część II do SIWZ. 3. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą. 4. Okres realizacji Zamówienia: Zamówienie realizowane będzie przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Planowany termin rozpoczęcia wykonywanie Zamówienia – 01.03.2020 r. 5. Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot zamówienia: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości Dodatkowe przedmioty: 6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) lub pkt 3) oraz w art. 29 ust. 3a Ustawy. 7. Realizacja przedmiotu Zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności regulacji Ustawy i Kodeksu cywilnego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi