Przetargi.Nieruchomosci.pl


Ustalenie granic działek ewidencyjnych na granicy między obrębem ewidencyjnym Sławniów a obrębem ewidencyjnym Kleszczowa gmina Pilica

 • Zamawiający: Powiat Zawierciański
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 32 450 71 00 , fax. 326 721 971
 • Data zamieszczenia: 2020-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Zawierciański , ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 450 71 00, fax. 326 721 971, REGON: 27625525200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.powiat.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ustalenie granic działek ewidencyjnych na granicy między obrębem ewidencyjnym Sławniów a obrębem ewidencyjnym Kleszczowa gmina Pilica
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ustalenie granic działek ewidencyjnych na granicy między obrębem ewidencyjnym Sławniów a obrębem ewidencyjnym Kleszczowa gmina Pilica. 2. W zakres prac wchodzi w szczególności: a) Pomiar zewnętrznych granic działek ewidencyjnych 41,40,39; pomiar całej działki 1131 położonych w Kleszczowie , pomiar zewnętrznych granic działki o numerze ewidencyjnym 595 położonej w Wierbce , pomiar zewnętrznych granic działki o numerze ewidencyjnym 2310, pomiar całej działki 2311 położonych w Sławniowie oraz pomiar wszystkich budynków zlokalizowanych na tych działkach. b) Aktualizacje użytków gruntowych, w zakresie zabudowań: B, Br; oraz pomiar użytków występujących w terenie np.: Ls, Lz, w i inne. c) Założenie ewidencji budynków i lokali (pełny pomiar budynków) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. d) Uzgodnienie i ujednolicenie numeracji działek oraz zapisu powierzchni do 0,0001 ha e) wyjaśnienie rozbieżności działek ujawnionych między częścią opisową w EGiB, a częścią graficzną w Geo-Info 7 Mapa. f) przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do KW w przypadku zmiany numeracji lub powierzchni działek. Treść mapy ewidencyjnej określa Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa „W sprawie ewidencji gruntów i budynków” w/w. g) Pliki do automatycznego zasilenia systemu GEO-INFO 7 - wykonać zgodnie z wymogami systemu tak, aby mogły być one przejęte przez system informatyczny w postaci obiektowej (odpowiednie relacje, obiekty i rozwarstwienie - musi ono zapewniać jednoznaczną identyfikację elementów podstawowych obiektów: na jednej warstwie nie mogą znajdować się elementy liniowe różnych obiektów ani elementy tekstowe). Dostępne materiały wyjściowe: Mapa zasadnicza w postaci analogowej. Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci analogowej w skali 1:2000 i hybrydowej prowadzonej w programie GEO-Info 7 mapa Zbiór danych EGiB prowadzony w programie GEO-INFO 7 Operaty jednostkowe, operat z założenia ewidencji gruntów nr 246/13/99/64 Kleszczowa, operat z założenia ewidencji gruntów nr 246/10/156/65, operat z założenia ewidencji gruntów nr 246/10/126/64 Sławniów oraz operat scaleniowy P.2416.2014.1504 - w tym szkice polowe oraz współrzędne punktów osnowy ewidencyjnej. h) przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych. 3. Realizacja zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których administratorem jest Powiat Zawierciański. Wykonawca jako podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 4. Z uwagi na charakter świadczenia i wykonywanych czynności, które nie wyczerpują przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę. 5. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa również Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, która obejmować będzie w m.in. usuwanie w okresie gwarancji wad w zrealizowanym przedmiocie zamówienia, ujawnionych po dacie podpisania protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać oferowany okres gwarancji tj. liczbę miesięcy w zakresie min. 24 max 36. Sposób przyznawania punktów został opisany w Rozdziale XXII SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi