Przetargi.Nieruchomosci.pl


Ustalenie granic działek oraz założenie ewidencji budynkowej

 • Zamawiający: Powiat Zawierciański
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. 32 450 71 00 , fax. 326 721 971
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Zawierciański , ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 450 71 00, fax. 326 721 971, REGON: 27625525200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.powiat.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ustalenie granic działek oraz założenie ewidencji budynkowej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ustalenie granic działek oraz założenie ewidencji budynkowej o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 17, położonych w Dzwonowicach. 2. W zakres prac wchodzi w szczególności: a) Pomiar granic w/w działek ewidencyjnych oraz pomiar wszystkich budynków z wykorzystaniem operatów technicznych. Pomiar granic działek będzie obejmował zakres wewnątrz łamanej tworzonej przez: punkty osnowy od głównej ulicy 7/III, 8/III, 9/III do pierwszego cięcia tj od punktu osnowy ewidencyjnej 23/Szyce, 22/Szyce przez punkty 86 do 87. b) Aktualizacje użytków gruntowych w zakresie zabudowań: B, Br oraz pomiar użytków występujących w terenie np.: Ls, Lz, w i inne. c) Założenie ewidencji budynków i lokali (pełny pomiar budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429) oraz oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm). d) Uzgodnienie i ujednolicenie numeracji działek oraz zapisu powierzchni do 0,0001 ha. e) Wyjaśnienie rozbieżności działek ujawnionych między częścią opisową w EgiB, a częścią graficzną w GEO-INFO 7 Mapa. f) Przygotowanie wniosków wraz z mapą i wykazem synchronizacyjnym do KW w przypadku zmiany numeracji lub powierzchni działek. 3) Treść mapy ewidencyjnej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa „W sprawie ewidencji gruntów i budynków” w/w. 4. Pliki do automatycznego zasilenia systemu GEO-INFO 7 należy wykonać zgodnie z wymogami systemu tak, aby mogły być one przejęte przez system informatyczny w postaci obiektowej (odpowiednie relacje, obiekty i rozwarstwienie – musi ono zapewniać jednoznaczną identyfikację elementów podstawowych obiektów: na jednej warstwie nie mogą znajdować się elementy liniowe różnych obiektów ani elementy tekstowe). 5. Ilość budynków i działek: Z mapy Liczba budynków (szt.) 64 Liczba działek (szt.) 22 Ujawnione w EGiB Liczba budynków (szt.) 5 UWAGA Liczba budynków może ulec zmianie +/- 20%. 6. Dostępne materiały wyjściowe: - Mapa zasadnicza w postaci analogowej, - Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci analogowej w skali 1:2000 i hybrydowej, prowadzonej w programie GEO-INFO 7 Mapa. - Zbiór danych EgiB, prowadzony w programie GEO-INFO 7, - Operaty jednostkowe: operat z założenia ewidencji gruntów nr 246/4/17/62, w tym szkice polowe oraz współrzędne punktów osnowy ewidencyjnej. 7. Realizacja zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których administratorem jest Powiat Zawierciański. Wykonawca jako podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 8. Z uwagi na charakter świadczenia i wykonywanych czynności, które nie wyczerpują przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę. 9. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac i obowiązków Wykonawcy określa również Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, która obejmować będzie w m.in. usuwanie w okresie gwarancji wad w zrealizowanym przedmiocie zamówienia, ujawnionych po dacie podpisania protokołu odbioru. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać oferowany okres gwarancji tj. liczbę miesięcy w zakresie min. 24 max 36. Sposób przyznawania punktów został opisany w Rozdziale XXII SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi