Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych.

 • Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska
 • Telefon/fax: tel. +48343707100 , fax. +48343707170
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. +48343707100, fax. +48343707170, REGON: 15139900200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.czestochowa.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór rzeczoznawcy majątkowego w celu sporządzenia operatów szacunkowych.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1: Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości niezabudowanych (grunt + części składowe gruntu z wyjątkiem budynków) w celu nabycia na rzecz gminy/Skarbu Państwa. Zadanie 2: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania. Zadanie 3: Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wysokość jednorazowego lub/i rocznego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej lub z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Jeden operat może obejmować jedną lub więcej nieruchomości znajdujących się w jednym kompleksie. Zadanie 4: Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości (grunt + części składowe gruntu) w celu ustalenia wartości odszkodowania (art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) w drodze decyzji lub umowy. Zadanie 5: Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość czynszu dzierżawnego/wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Zadanie 6: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości składających się z 1 działki. Zadanie 7: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (zabudowanych, niezabudowanych) w celu dokonania zamiany (grunt + części składowe gruntu). Zadanie 8: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych w celu przekazania w trwały zarząd lub w celu realizacji roszczeń osób prawnych o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Zadanie 9: Wycena nieruchomości Skarbu Państwa (położonych na terenie miasta Częstochowy lub poza granicami miasta) podlegających zwrotowi na rzecz byłego właściciela z uwzględnieniem art. 140 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (wzrostu lub zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek działań podjętych na nieruchomości po wywłaszczeniu). Zadanie 10: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych w celu zbycia (grunt + części składowe). Zadanie 11: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych w celu sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (grunt + części składowe). Zadanie 12: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanych (grunt + części składowe). Zadanie 13: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało do 4 działek (po podziale) w celu naliczenia opłaty adiacenckiej bądź w przypadku braku tego wzrostu sporządzenie opinii stwierdzających brak wzrostu wartości nieruchomości. W przypadku, gdy ustalony wzrost wartości nieruchomości w wysokości 20% nie przekracza kosztów sporządzenia operatu szacunkowego należy wykonać wyżej wymienioną opinię. W przypadku wykonania opinii wynagrodzenie stanowić będzie 30% kwoty ustalonej za wykonanie operatu szacunkowego. Zadanie 14: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało od 5 do 10 działek (po podziale) w celu naliczenia opłaty adiacenckiej bądź w przypadku braku tego wzrostu sporządzenie opinii stwierdzających brak wzrostu wartości nieruchomości. W przypadku, gdy ustalony wzrost wartości nieruchomości w wysokości 20% nie przekracza kosztów sporządzenia operatu szacunkowego należy wykonać wyżej wymienioną opinię. W przypadku wykonania opinii wynagrodzenie stanowić będzie 30% kwoty ustalonej za wykonanie operatu szacunkowego. Zadanie 15: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania podziału, w wyniku którego powstało od 11 do 40 działek (po podziale) w celu naliczenia opłaty adiacenckiej bądź w przypadku braku tego wzrostu sporządzenie opinii stwierdzających brak wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania podziału działki. W przypadku, gdy ustalony wzrost wartości nieruchomości w wysokości 20% nie przekracza kosztów sporządzenia operatu szacunkowego należy wykonać wyżej wymienioną opinię. W przypadku wykonania opinii wynagrodzenie stanowić będzie 30% kwoty ustalonej za wykonanie operatu szacunkowego. Zadanie 16: Sporządzenie operatu szacunkowego ustalającego wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej, bądź w przypadku braku tego wzrostu sporządzenie opinii stwierdzających brak wzrostu wartości nieruchomości. W przypadku, gdy opłata w wysokości 30% ustalonego wzrostu wartości nieruchomości nie przekracza kosztów sporządzenia operatu szacunkowego należy wykonać wyżej wymienioną opinię. W przypadku wykonania opinii wynagrodzenie stanowić będzie 30% kwoty ustalonej za wykonanie operatu szacunkowego. Zadanie 17: Wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość zmiany wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź w przypadku braku wzrostu sporządzenie opinii stwierdzającej brak wzrostu wartości nieruchomości. W przypadku, gdy ustalona wartość wzrostu wartości nieruchomości nie przekracza kosztów sporządzenia operatu szacunkowego należy wykonać wyżej wymienioną opinię. W przypadku wykonania opinii wynagrodzenie stanowić będzie 30% kwoty ustalonej za wykonanie operatu szacunkowego. Zadanie 18: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych w celu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Zadanie 19: Sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych nabytych w drodze spadku na rzecz gminy. Zadanie 20: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty przekształceniowej. Zadanie 21: Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wartości lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz wartości ułamkowej części gruntu przypadającego do tych lokali wraz z inwentaryzacją oraz uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokali przeznaczonych do zbycia. Zadanie 22: Sporządzenie opracowania ustalającego wysokość minimalnych dziennych stawek z tytułu czasowego udostępniania nieruchomości Gminy Miasto Częstochowa i Skarbu Państwa w celu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej (szczegółowe zapisy w załączniku nr 7 SIWZ). Zadanie 23: Wycena akcji serii C Gminy Miasto Częstochowa w wysokości 42 998 w spółce Concorde Investissement S.A. przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny oraz określenie minimalnej wartości rynkowej akcji w przeliczeniu na jedną akcję, stanowiącej podstawę do ustalenia minimalnej ceny rynkowej sprzedaży akcji, w celu ich zbycia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi