Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach.

 • Zamawiający: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 158 642 765 , fax. 158 642 211
 • Data zamieszczenia: 2019-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 158 642 765, fax. 158 642 211, REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 2 zadaniach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 536 i 537 położonych w Osieku obr. 02, gm. Osiek. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wyjaśnienia prawidłowego przebiegu granicy pomiędzy działką numer 536 a działką numer 537 Osiek obr. 02. Przedmiotowe zlecenie obejmuje pomiar granicy pomiędzy działką numer 536 a 537 oraz obliczenie powierzchni przedmiotowych działek. Należy przeprowadzić analizę i sporządzić opinię co do przebiegu granicy działki numer 536 z działką numer 537 od daty założenia ewidencji gruntów do chwili obecnej z uwzględnieniem stanu prawnego nieruchomości. Dokumentacja powinna zawierać mapę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych (3 sztuki). Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. Za datę zakończenia prac uznaje się dzień włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą przyjęcia do zasobu zgodnie z art. 12 b ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 t.j. ze zm.) stanowi protokół odbioru prac przez „Zamawiającego” po ich komisyjnym odbiorze. Protokół komisyjnego odbioru prac stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w sposób wolny od wad oraz potwierdzenie włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowić będzie podstawę do wystawienia „Zamawiającemu” faktury. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działek oznaczonych numerami 530, 5589, 5590, 5591 położonych w obrębie Staszów, gm. Staszów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji do aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie granic działek oznaczonych w aktualnej ewidencji nr 530, 5589, 5590, 5591 położonych w obrębie Staszów gm. Staszów, mającej na celu doprowadzenie do zgodności aktualnej ewidencji gruntów i budynków ze stanem wynikającym z dokumentów źródłowych z założenia ewidencji gruntów oraz ze stanem prawnym. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Staszów przeprowadzonej w 1989r. złączono do działek numer 530, 5589, 5590, 5591 działki o różnym stanie prawnym. Działki numer 530, 5589, 5590, 5591 mają założone w Sądzie Rejonowym w Staszowie księgi wieczyste. Sporządzona dokumentacja ma umożliwić wprowadzenie zmian w bazie Ewopis i Ewmapa oraz księgach wieczystych. Dokumentacja powinna zawierać mapę do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych i wykazem synchronizacyjnym (3 sztuki). Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. Za datę zakończenia prac uznaje się dzień włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podstawą przyjęcia do zasobu zgodnie z art. 12 b ust. 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2017.2101 t.j. ze zm.) stanowi protokół odbioru prac przez „Zamawiającego” po ich komisyjnym odbiorze. Protokół komisyjnego odbioru prac stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w sposób wolny od wad oraz potwierdzenie włączenia wykonanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowić będzie podstawę do wystawienia „Zamawiającemu” faktury. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi