Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Wykonanie operatów szacunkowych”

 • Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna
 • Telefon/fax: tel. 322 956 700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza , ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 322 956 700, fax. 32 2625032, 2956700, REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie operatów szacunkowych”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) o wartości zamówienia poniżej 214.000,00 EUR. II. Zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości składających się z pojedynczej działki, niezależnie od ilości jej przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości składających się z wielu działek stanowiących całość gospodarczą (kompleks działek), niezależnie od ilości jej przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 3. Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej do 100 m2. 4. Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej od 100 - 1000 m2. 5. Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - budynki mieszkalne i użytkowe o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. 6. Wykonanie operatów szacunkowych zawierających wycenę składnika budowlanego - urządzenia i budowle. 7. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, ustalających należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub zbycia tego prawa na własność. 8. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nakładów na nieruchomości. 9. Wykonanie operatów szacunkowych określających rynkową stawkę czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości. 10. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 1 m2 nieruchomości w ujęciu wieczysto-księgowym dla potrzeb aktualizacji lub ustalenia opłat rocznych, niezależnie od ilości przeznaczeń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 11. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego gruntów gminnych i Skarbu Państwa podlegających zaliczeniu w toku aktualizacji opłat rocznych. 12. Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową ograniczonego prawa rzeczowego. 13. Wykonanie operatów szacunkowych ustalających wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości. 14. Wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny lokali mieszkalnych wraz z określeniem wartości przynależnego gruntu w celu ich zbycia. 15. Wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny lokali użytkowych wraz z określeniem wartości przynależnego gruntu w celu ich zbycia. 16. Wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny składnika roślinnego (do 10 szt. drzew lub 50 m2 krzewów) stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza, Skarbu Państwa lub powiatu na potrzeby ustalenia odszkodowania w związku z art. 83e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zawiera § 1 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, że minimalny poziom realizacji zamówienia wyniesie 50% maksymalnej nominalnej wartości umowy. III. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). IV. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. W związku z charakterem przedmiotu usługi nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi