Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie operatów szacunkowych dwóch budynków kotłowni centralnego ogrzewania wraz z ich wyposażeniem technologicznym oraz obsługiwanymi przez nie sieciami w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 • Zamawiający: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 25-344 Kielce, Kujawska
 • Telefon/fax: tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590 , fax. +48(41)3416300
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Kujawska 26, 25-344 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. +48(41)3416200 , +48(41)3415590, fax. +48(41)3416300 , REGON: 000485084
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksm.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa - zamówienie nie podlegające PZP

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych dwóch budynków kotłowni centralnego ogrzewania wraz z ich wyposażeniem technologicznym oraz obsługiwanymi przez nie sieciami w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia opinii o wartości 2-ch budynków kotłowni zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 wraz z ich wyposażeniem technologicznym, budowlami towarzyszącymi i sieciami obsługiwanymi przez te kotłownie, w formie dwóch odrębnych operatów szacunkowych. Wykonawca sporządzając operaty szacunkowe wartości budynków kotłowni opracuje również inwentaryzację budynków kotłowni wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi