Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku

 • Zamawiający: Gmina Knurów
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-190 Knurów, ul. dr. Floriana Ogana
 • Telefon/fax: tel. 323 392 308 , fax. 32 2351521, 3392292
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Knurów , ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 323 392 308, fax. 32 2351521, 3392292, REGON: 27625758700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku”, w tym: 1) zadanie I – Knurów, rejon ul. Walentego Rakoniewskiego (zgodnie z postanowieniem nr UA.0050.2.38.2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.10.2019 r. oraz inne pomiary geodezyjne), w tym: a) podział nieruchomości; b) podział nieruchomości – wydzielenie pasa drogowego; c) rozgraniczenie nieruchomości; d) wznowienie punktów granicznych; e) aktualizacja mapy do celów projektowych; f) pomiar uzupełniający mapę zasadniczą; 2) zadanie II – Knurów, rejon ul. Jęczmiennej (scalenie – działka nr) oraz inne pomiary geodezyjne, w tym: a) podział nieruchomości; b) podział nieruchomości – wydzielenie pasa drogowego; c) rozgraniczenie nieruchomości; d) wznowienie punktów granicznych; e) aktualizacja mapy do celów projektowych; f) pomiar uzupełniający mapę zasadniczą; 3) zadanie III – Knurów, pozostałe podziały nieruchomości gminnych oraz inne pomiary geodezyjne, w tym: a) podział nieruchomości; b) podział nieruchomości – wydzielenie pasa drogowego; c) rozgraniczenie nieruchomości; d) wznowienie punktów granicznych; e) aktualizacja mapy do celów projektowych; f) pomiar uzupełniający mapę zasadniczą. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie odrębnych zleceń, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na całą kwotę wymienioną w umowie, a wynikającą z oferty. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość prac, wykonanych na podstawie każdorazowego zlecenia złożonego przez Zamawiającego z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do wzoru umowy dla poszczególnych zadań, stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi