Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych

 • Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna
 • Telefon/fax: tel. 322 956 700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza , ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 322 956 700, fax. 32 2625032, 2956700, REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 214.000,00 euro. I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi : 1) Podział geodezyjny działki. 2) Trwała stabilizacja znaków granicznych po podziale. 3) Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie § 37 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz.U.2019.393 t.j. ze zm.) 4) Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych. 5) Wskazanie położenia punktów granicznych na podstawie współrzędnych udostępnionych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 6) Rozgraniczenie nieruchomości. 7) Sporządzenie wykazów: Sporządzenie wykazu obejmuje badanie przez Wykonawcę: ksiąg wieczystych, ksiąg hipotecznych, zbiorów dokumentów i dokumentów własności. 8) Identyfikacja działki historycznej na mapie zasadniczej / mapie ewidencyjnej. 9) Identyfikacja działki / działki historycznej na planie realizacyjnym. 10) Sporządzenie mapy do celów prawnych - mapa do ustalenia służebności. 11) Aktualizacja mapy zasadniczej. 12) Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków II. Przekazanie dokumentacji geodezyjnej nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę i tak w przypadku: 1) podziału działki - Wykonawca dostarczy projekt podziału na zaktualizowanej mapie, wykaz zmian gruntowych, protokół z przyjęcia granic działki oraz wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej działka podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie, położenie lub inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca dostarczy wstępny projekt podziału, protokół z badania księgi wieczystej oraz opinię z Wydziału Urbanistyki i Architektury, a w przypadku wydzielania pasów drogowych także opinię z Wydziału Infrastruktury Miejskiej oraz w przypadku, gdy będzie to konieczne również opinię innych podmiotów. W przypadku, gdy nie jest wymagany wstępny projekt podziału - Wykonawca dostarczy projekt podziału na zaktualizowanej mapie, protokół z przyjęcia granic, wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej działka podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie, położenie lub inną powierzchnię niż w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku wydzielenia pasów drogowych Wykonawca dostarczy także opinię Wydziału Infrastruktury Miejskiej oraz w przypadku, gdy będzie to konieczne również opinię innych podmiotów. W przypadku wydzielenia działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną - Wykonawca złoży do operatu geodezyjnego wykaz zmian gruntowych do zmiany użytku gruntowego na użytek „ Tp ”, a drugi egzemplarz tego wykazu dostarczy Zamawiającemu. 2) trwałej stabilizacji znaków granicznych - Wykonawca dostarczy kopię protokołu z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, opatrzonego stosowną klauzulą, 3) ustalenia przebiegu granic działki w trybie § 37 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Wykonawca dostarczy kopię protokołu ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów, opatrzonego stosowną klauzulą wraz z wykazem, w przypadku gdy jest niezgodność w zapisach pomiędzy księgą wieczystą a ewidencją gruntów i budynków, 4) wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych - Wykonawca dostarczy kopię protokołu z czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych, opatrzonego stosowną klauzulą, 5) wskazania położenia punktów granicznych Wykonawca dostarczy protokół ze wskazania położenia punktów granicznych wraz ze szkicem polowym udostępnionym z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6) rozgraniczenia nieruchomości Wykonawca dostarczy kopię protokołu granicznego, opatrzonego stosowną klauzulą, a w przypadku zmiany powierzchni rozgraniczanej nieruchomości również wykaz bez klauzuli, 7) sporządzenia wykazów Wykonawca dostarczy wykaz dotyczący gruntów, budynków lub wykaz rozliczający powierzchnię działki historycznej z równoczesnym podaniem powierzchni tej działki (w m2) w każdej z nowo powstałych działek, opatrzony stosowną klauzulą, 8) identyfikacji działki historycznej na mapie zasadniczej / mapie ewidencyjnej Wykonawca dostarczy mapę do celów prawnych (2 egz.) z naniesionymi granicami dawnej własności wraz z kopią wykazu, opatrzonego stosowną klauzulą, sporządzonego na potrzeby prowadzonego postępowania, 9) identyfikacji działki / działki historycznej na planie realizacyjnym Wykonawca dostarczy mapę do celów prawnych (2 egz.) z naniesionymi granicami działki, 10) ustalenia służebności Wykonawca dostarczy mapy do celów prawnych (w 5 egz.) z wkreślonym przebiegiem służebności i obliczoną jej powierzchnią wraz z jej wymiarami t.j. szerokością i długością (dotyczy jednego rodzaju służebności niezależnie od ilości działek, przez które ma ona przebiegać), 11) aktualizacji mapy zasadniczej - Wykonawca dostarczy kopię zaktualizowanej mapy zasadniczej, opatrzonej stosowną klauzulą, 12) aktualizacji ewidencji gruntów i budynków: - połączenia działek Wykonawca dostarczy wykaz opatrzony stosowną klauzulą, - aktualizacji użytków gruntowych Wykonawca dostarczy wykaz opatrzony stosowną klauzulą. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zawiera § 1 Projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, że minimalny poziom realizacji zamówienia wyniesie 50% maksymalnej nominalnej wartości umowy. III. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający nie wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). IV. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych W związku z charakterem przedmiotu usługi nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi