Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie usług geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2020

 • Zamawiający: Miasto Jelenia Góra
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2020-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra , Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204, REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług geodezyjnych dla Miasta Jelenia Góra w roku 2020
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym wykonywaniu usług geodezyjnych dla potrzeb Miasta Jelenia Góra, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276) oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia prezentuje szczegółowy zakres czynności oraz orientacyjne zapotrzebowanie na przedstawione poniżej usługi geodezyjne realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2020 r. ---Zamówienie podzielone jest na 3 części. ---W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania zleceń szczegółowych, których przedmiotem będą odpowiednio: ---CZĘŚĆ I - obejmuje: 1) sporządzenie podziału nieruchomości na 2 działki – 3 projekty podziałów, 2) sporządzenie podziału nieruchomości na 3 do 10 działek – 1 projekt podziału, 3) podział w wyniku którego powstanie więcej niż 10 działek – 1 projekt podziału, 4) wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych po podziale – ok. 40 pkt., 5) wznowienie znaków granicznych – ok. 35 znaków, 6) aktualizacja danych w zakresie EGiB lub aktualizacja mapy – 1 aktualizacja. Zamówienie realizowane będzie dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, obręby: - 0012 - Sobieszów I, - 0013 – Sobieszów II, - 0014 –Jagniątków, - 0030 – Goduszyn I. ---Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt wszelkie materiały i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. ---CZĘŚĆ II - obejmuje: 1) sporządzenie podziału nieruchomości na 2 działki – 5 projektów podziałów, 2) sporządzenie podziału nieruchomości na 3 do 10 działek – 3 projekty podziałów, 3) podział w wyniku którego powstanie więcej niż 10 działek – 1 projekt podziału, 4) wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych po podziale – ok.40 pkt., 5) wznowienie znaków granicznych – ok. 33 znaków, 6) aktualizacja danych w zakresie EGiB lub aktualizacja mapy – 2 aktualizacje. Zamówienie realizowane będzie dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, obręby: - 0025 - Czarne I, - 0026 - Czarne II, - 0029 – Czarne, - od 0032 32 do 0038 38, - od 0040 40 do 0044 44. - 0060 60.---Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt wszelkie materiały i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. ---CZĘŚĆ III - obejmuje: 1) sporządzenie podziału nieruchomości na 2 działki – 4 projekty podziałów, 2) sporządzenie podziału nieruchomości na 3 do 10 działek – 2 projekty podziałów, 3) wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych po podziale – ok. 40 pkt., 4) wznowienie znaków granicznych – ok. 60 znaków, 5) aktualizacja danych w zakresie EGiB lub aktualizacja mapy – 2 aktualizacje. Zamówienie realizowane będzie dla nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, obręby:- 0018 – od Jelenia Góra 1 do 0022 – Jelenia Góra 5, - 0023 23NE, - 0024 24, - 0027 27, - 0028 28NE, - od 0061 – Maciejowa I do 0063 – Maciejowa III. ---Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt wszelkie materiały i informacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. ---Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi