Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miedziana Góra

 • Zamawiający: Gmina Miedziana Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza
 • Telefon/fax: tel. 41 303-16-26 , fax. 41 303-16-05
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miedziana Góra , ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie, tel. 41 303-16-26, fax. 41 303-16-05, REGON: 29101032300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miedziana Góra
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Miedziana Góra. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części, a każda z części stanowi odrębne zamówienie: 2.1. Część I: Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków 2.1.1. Przedmiot zamówienia Części I polega na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów w zakresie użytków terenów zabudowanych i zurbanizowanych, położonych na obszarze Gminy Miedziana Góra. 2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geodezyjnego do celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, 766 działek położonych w 9 obrębach gminy Miedziana Góra (jednostka ewidencyjna 260410_2 Miedziana Góra) w zakresie aktualizacji rodzaju użytków gruntowych zgodnie ze stanem faktycznym w terenie. Przedmiot zamówienia dla Części I opisano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. Załączniku do SIWZ nr 2a 2.2. Część II: Wykonywanie usług geodezyjnych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miedziana Góra 2.2.1 Przedmiot zamówienia Części II obejmuje: a) wyznaczenie punktów granicznych 5 działek, b) stabilizację granicznikami betonowymi lub bolcami metalowymi 4 działek, c) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów 7 działek do celu scalenia w jedną, d) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działki na trzy części, e) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działki na dwie części. Przedmiot zamówienia dla Części II opisano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. Załączniku do SIWZ nr 2b i załącznikach graficznych: 2b.II.1a, 2b.II.1b, 2b.II.1c, 2b.II.1d, 2b.II.1e, 2b.II.3, 2b.II.4, 2b.II.5 2.3. Część III: Regulacja stanów prawnych 2.3.1 Przedmiot zamówienia Części III obejmuje sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej do celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy 3 dróg publicznych i 2 dróg wewnętrznych. Przedmiot zamówienia dla Części III opisano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. Załączniku do SIWZ nr 2c i załącznikach graficznych: 2c.III.1a, 2c.III.1b, 2c.III.1c, 2c.III.2a, 2c.III.2b
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi