Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim

 • Zamawiający: Gmina Walim
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58-320 Walim, ul. Boczna
 • Telefon/fax: tel. 748 494 340
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Walim , ul. Boczna 9, 58-320 Walim, woj. dolnośląskie, tel. 748 494 340, REGON: 89071829000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonywania czynności w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości wraz z niezbędną dokumentacją w tym zakresie na terenie Gminy Walim. Obejmują one w szczególności: - wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości: do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste - inwentaryzację powierzchniowo-szkicową lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz określenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej - wyceny nieruchomości do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - określenia wartości nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu - określenie wartości rzeczowego prawa ograniczonego ustanowionego na nieruchomości - określenie wartości nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału - określenie wartości nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej - określenie wartości nieruchomości rolnych, zadrzewionych i leśnych - aktualizację operatu szacunkowego, itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy - zał. nr 5 do SIWZ Wzór umowy Zlecanie przez Zamawiającego poszczególnych prac objętych umową będzie następować sukcesywnie, każdorazowo pisemnym zleceniem określającym obiekt podlegający opracowaniu. Realizacja poszczególnych zleceń musi nastąpić w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie (od 20 do 40 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę). Za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie uwzględniając ilość i rodzaj wykonanych zadań oraz ceny jednostkowe poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Czynności będące przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (inwentaryzacja lokali) oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi