Przetargi.Nieruchomosci.pl


wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lesznie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64100 Leszno, Plac Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 655 296 834
 • Data zamieszczenia: 2018-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie , Plac Kościuszki 4, 64100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 655 296 834, REGON: 41110291700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-leszczynski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych w niżej wymienionym zakresie: 1) wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych polegających na wydzieleniu z jednej nieruchomości przed podziałem: a) dwóch działek, b) trzech i więcej działek; 2) wykonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną – powiatową z jednej nieruchomości przed podziałem: a) na dwie działki gruntu b) na trzy i więcej działek; Podziały nieruchomości zostaną zatwierdzone decyzjami Wojewody w trybie art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), zgodnie z art. 96 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) – w przypadku wydzielenia nieruchomości, które zostały nabyte z mocy prawa nie wydaje się decyzji odrębnej, zatwierdzającej projekt podziału. 3) ustalanie przebiegu granic nieruchomości: a) do czterech punktów granicznych b) do pięciu i więcej punktów granicznych. Przewidywana ilość usług geodezyjnych – 34 (łącznie wszystkie rodzaje usług). Ilość poszczególnych rodzajów prac nie jest ustalona i będzie uzależniona od ilości wpływających wniosków i spraw realizowanych w 2018 r. Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie publiczne nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkości wskazanej w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa poszczególnych rodzajów usług geodezyjnych będących przedmiotem zamówienia była jednakowa.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi