Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2020r. z podziałem na 4 Rejony

 • Zamawiający: Miasto Zabrze
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-800 Zabrze, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 323733537 , fax. 323733516
 • Data zamieszczenia: 2019-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Zabrze , Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 323733537, fax. 323733516, REGON: 27625552000000
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2020r. z podziałem na 4 Rejony
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2020r., z podziałem na 4 Rejony, tj.: Rejon nr I obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Helenka, Rokitnica, Grzybowice; Rejon nr II obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Mikulczyce, Biskupice, Maciejów, Osiedle Młodego Górnika, Osiedle Mikołaja Kopernika, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego; Rejon nr III obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Zaborze Północ, Zaborze Południe, Guido, Pawłów, Kończyce, Makoszowy, a także nieruchomości położone poza granicami miasta Zabrze; Rejon nr IV obejmuje nieruchomości położone w dzielnicach Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku sporządzania opracowań na potrzeby zamiany nieruchomości położonych w różnych Rejonach wykona je Wykonawca właściwy dla Rejonu, w którym będzie znajdowała się całość lub większa część powierzchni nieruchomości Zamawiającego. Ten sam Wykonawca dokona wyceny dodatkowych nieruchomości, niezależnie od Rejonu ich położenia, jeżeli wystąpi taka konieczność związana z tą zamianą. W zakresie zamówienia Wykonawca (rzeczoznawca majątkowy – autor opracowania) zobowiązany będzie do uczestnictwa, na wezwanie organu lub żądanie Zamawiającego, w postępowaniach, w których wykorzystano przedmiot zamówienia. Rodzaje czynności, jakie Zamawiający przewiduje zamawiać w każdym z Rejonów, zostały wyszczególnione w formularzu cenowym. Zamawiający zastrzega, że prognozowana ilość zadań do wykonania została określona w celu oszacowania przybliżonej ceny za realizację zamówienia w całym okresie objętym umową oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin na wykonanie zadań z poz. 1-17 formularza cenowego nie był krótszy niż 3 dni, natomiast maksymalny termin na wykonanie z zadania z poz. 1 -3 formularza cenowego nie był dłuższy niż 60 dni, natomiast maksymalne terminy na wykonanie zadań z poz. 4 – 17 formularza cenowego nie przekroczyły 25 dni. Podział miasta na poszczególne Rejony ustalony został według podziału miasta Zabrze na Dzielnice – dostępny na stronie internetowej http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/open.jsp (warstwy: administracja - dzielnice). Zamawiający zastrzega, że może nie wykorzystać całej kwoty przewidzianej na zamówienie. 2. Zamawiający odstępuje od wymogu zapisu art. 29 ust.3a ustawy P.z.p ze względu na specyfikę zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi