Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonywanie wycen nieruchomości w latach 2020 - 2021 na potrzeby Gminy Koluszki.

 • Zamawiający: Urząd Miejski w Koluszkach
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada
 • Telefon/fax: tel. 447 256 700 , fax. 447 145 840
 • Data zamieszczenia: 2019-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach , ul. 11-go Listopada 65, 95-040 Koluszki, woj. łódzkie, tel. 447 256 700, fax. 447 145 840, REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie wycen nieruchomości w latach 2020 - 2021 na potrzeby Gminy Koluszki.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących wycen nieruchomości w postaci operatów szacunkowych oraz opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości: 1) 300 działek niezabudowanych położonych na terenie Gminy Koluszki. Działki te będą wyceniane w celu : nabycia, sprzedaży, zamiany oraz komunalizacji. 2) 150 działek zabudowanych, które będą stanowiły własność Gminy Koluszki lub własność osób fizycznych w celu: sprzedaży, nabycia, zamiany lub ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, 3) 150 działek zabudowanych lub niezabudowanych oddanych w wieczyste użytkowanie w celu wykupu na własność prawa wieczystego użytkowania gruntu lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 4) 150 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Koluszki. Lokale będą wyceniane na potrzeby sprzedaży na rzecz głównych najemców lub w drodze przetargu. 5) 100 działek gruntu położonych na terenie Gminy Koluszki wycenianych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 6) 10 działek niezabudowanych lub zabudowanych położonych na terenie Gminy Koluszki wycenianych w celu naliczenia renty planistycznej, 7) 400 działek zabudowanych lub niezabudowanych położonych na terenie Gminy Koluszki wycenianych w celu naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, lub wzrostu wartości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 8) 20 opinii o braku wzrostu wartości nieruchomości. Opinia będzie wystawiona w przypadku konieczności potwierdzenia przez Rzeczoznawcę Majątkowego braku wzrostu wartości nieruchomości. W przypadku, gdy opinia będzie dotyczyła grupy działek położonych przy jednej ulicy, lub grupy działek przylegających do siebie Zamawiający zastrzega sobie, że wystawiona opinia powinna obejmować grupę tych działek. 9) 100 sztuk wycen w formie operatów szacunkowych określających wartość służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej oraz wartości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku budowy i przebudowy tych sieci lub urządzeń. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie, że ilość sporządzonych wycen i opinii może ulec zmianie i uzależnione to będzie od bieżących potrzeb Gminy Koluszki.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi