Przetargi.Nieruchomosci.pl


Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.

 • Zamawiający: Gmina Końskie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Końskie , ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955, REGON: 29100979700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta i Gminy Końskie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową w odniesieniu do następujących nieruchomości: 1. Budynki i lokale mieszkalne oraz tereny przyległe do nich stanowiące w 100% własność Gminy Końskie określone w załącznikiem Nr 1 do umowy. 2. Lokale użytkowe stanowiące w 100% własność Zamawiającego określone w załączniku Nr 2 do umowy. 3. Garaże z terenami pod garażami określone w załączniku Nr 3 do umowy. 4. Administrowanie gminnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych określone w załączniku Nr 4 do umowy. 5. Windykacja wierzytelności. 6. Obsługa kasowa. 7. Utrzymanie czystości i porządku w obiektach i na terenach powierzonych w zarządzanie. 8. Administrowanie danymi osobowymi w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. 2019. poz. 737). Integralną część przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 5 do umowy. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (powierzchni powyższych nieruchomości) określone są w załączniku Nr 1 do specyfikacji – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich budynków i lokali mieszkalnych stanowiących 100% własność Gminy Końskie: 6.079,26 m² (183 lokale mieszkalne zlokalizowane w 26 budynkach), łączna powierzchnia terenów zielonych, na których znajdują się budynki będące 100% własnością Gminy Końskie: 15 900 m², łączna powierzchnia ternu utwardzonego: 3595 m², łączna powierzchnia lokali użytkowych: 682,46 m² (8 lokali użytkowych w 7 budynkach), łączna powierzchnia garaży: 185,38 m² (9 garaży), powierzchnia terenów pod garażami (zlokalizowanych przy 5 posesjach): 175,50 m², łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i użytkowych we wspólnotach mieszkaniowych: 8 812,04 m² (196 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali użytkowych zlokalizowanych w 47 budynkach). Łączne ilości m² powierzchni użytkowej powyższych nieruchomości oraz terenów do nich przyległych stanowią podstawę do naliczenia wynagrodzenia. W przypadku ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie, które będzie naliczone według obowiązującej jednostkowej stawki. Dane dodatkowe do opisu przedmiotu Zamówienia: 1. Przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 20 – go każdego dnia miesiąca pisemnych informacji dotyczących bieżących należności. 2. Monitorowanie spłat zadłużeń. 3. Wysyłanie wezwań do zapłaty. 4. Rocznie prowadzonych jest około 50 postępowań sądowych, w tym: 45 o zapłatę i 5 o eksmisję. 5. Koszty sądowe i komornicze ponosi Zamawiający. 6. Czynności związane z eksmisją lokatorów z zajmowanych lokali do lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych wykonuje Zarządca (koszt opłat komorniczych ponosi Zamawiający) – w ciągu roku jest około 4 takich spraw. 8. Przeglądy okresowe budynków stanowiących 100 % własność Zamawiającego wykonuje na swój koszt Zarządca. 9. Przegląd kominiarski – 177 lokale mieszkalne + 8 pustostanów + 4 lokali użytkowych 10. Przegląd gazowy - 177 lokali mieszkalnych + 4 lokale użytkowe 11. Czyszczenie przewodów wentylacyjnych – 177 lokali mieszkalnych 12. Czyszczenie przewodów spalinowych -38 przewody spalinowe ( 2x na rok) 13. Czyszczenie przewodów dymowych – 49 lokali mieszkalnych (4x na rok) 14. Ilość wodomierzy do odczytu to: 78 szt. 15. Pogotowie techniczne Zarządca zobowiązany jest utrzymywać 24 godz. na dobę i przystępować niezwłocznie do zabezpieczenia awarii po otrzymaniu wiadomości od najemcy lub odpowiednich służb (maksymalny czas rozpoczęcia zabezpieczenia awarii nie może przekroczyć 2 godzin). Pogotowie techniczne obejmuje również lokale gminne w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Koszt interwencji i zabezpieczania awarii ponosi Zarządca, a kosztem usunięcia awarii obciąża Zamawiającego. Zarządca zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę 3 konserwatorów do obsługi pogotowia. 16. Powierzchnia zieleni na działkach na których znajdują się budynki 100% wynosi ok. 15900 m², a terenu utwardzonego około 3595 m². 17. Obecnie Zarządca obsługuje 2 zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe. Wykonawca zobowiązany jest nie dopuścić do ich przepełnienia, a Zamawiający pokrywa koszt wywozu. 18. Posiadaną dokumentację techniczną (w wersji papierowej) obecny Zarządca zobowiązany jest zgodne z umową przekazać w ciągu jednego miesiąca od protokolarnego przekazania Zamawiającemu. Obecny Zarządca przekaże w formie papierowej wykaz budynków wraz z danymi adresowymi, wykaz lokali wraz z ich najemcami i ilością osób uprawnionych do zamieszkania, wykaz naliczeń czynszów i opłat dodatkowych wraz z ich saldami, wykaz prowadzonych postępowań sądowych . 19. Zarządca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, o których mowa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 20. Miesięczne stawki za 1m² zarządzanych i administrowanych lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży i terenów pod garażami, oraz administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych należy podać według poniższego wzoru: a) stawka /brutto/ za zarządzanie lokalami mieszkalnymi (100% własność) ………….zł/m², b) stawka /brutto/ za zarządzanie lokalami użytkowymi (100% własność) .…………zł/m², c) stawka /brutto/ za zarządzanie garażami ……….. zł/m², d) stawka /brutto/ za zarządzanie terenami pod garażami ………… zł/m², e) stawka /brutto/ za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi we wspólnotach mieszkaniowych ……… zł/m². 21. Powyższe stawki powinny zawierać koszty zarządzania i administrowania, koszty windykacji wierzytelności, koszty obsługi kasowej oraz koszty eksploatacji i napraw bieżących skalkulowane łącznie w zależności od rodzaju zarządzanych i administrowanych nieruchomości.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi