Przetargi.Nieruchomosci.pl


ZARZĄDZANIE ZASOBEM KOMUNALNYM GMINY WRZEŚNIA

 • Zamawiający: Gmina Września
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 614 362 500
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Września , ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360880 w. 146, fax. 614 362 500, REGON: 52660100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wwww.wrzesnia.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZARZĄDZANIE ZASOBEM KOMUNALNYM GMINY WRZEŚNIA
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Września o łącznej powierzchni 13 205,94 m2, w tym: lokale mieszkalne w budynkach komunalnych o pow. 8 126,76 m2 i lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych o pow. 5 079,18 m2. Pod pojęciem Zarządzania zasobem komunalnym uważa się podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, właściwej eksploatacji nieruchomości i obsługi technicznej, jak również czynności zmierzające do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), odrębnych przepisów, w tym przepisów prawa miejscowego, z uwzględnieniem obowiązku uzyskania odrębnych pełnomocnictw, do dokonywania czynności przekraczających zwykły zarząd powierzonym zasobem komunalnym. Ponadto w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy Września wchodzi wykonywanie czynności Obsługi Technicznej czyli prowadzenia niezbędnych prac zabezpieczających istniejące instalacje i urządzenia techniczne oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do zahamowania występowania dalszych bezpośrednich następstw awarii i ich usunięcia oraz czynności konserwacji tj. czynności polegających na: drobnych naprawach (naprawach bieżących) niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmującej likwidację przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń, zapobieganiu powstania uszkodzenia obejmująca likwidację przyczyn ewentualnych uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne zniszczenie, lub uszkodzenie bądź zużycie jego elementów i urządzeń.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi